Werken in Nieuw Zeeland


 
image

Werk- en emigratie visa worden uitgegeven door Immigration New Zealand. U kunt alle informatie hier over vinden op de INZ website.
Nieuw Zeeland heet emigranten en tijdelijke werkers welkom die aan ons land bijdragen met hun kennis en diploma's. Maar soms kan het vinden van een baan in Nieuw Zeeland een uitdaging zijn.

De banen-markt is concurerend en het is mogelijk dat sommige werkgevers uw buitenlandse opleiding en diploma's niet erkennen, of niet begrijpen.

Ook al heb u "punten" gekregen voor uw diploma's en werkervaring met betrekking tot een visum aanvraag, wil dat niet altijd zeggen dat u makkelijk die baan vindt die u voor ogen had.

We raden u aan om na te gaan of uw diploma's in Nieuw Zeeland zijn erkent. Als dat niet zo is, zou u extra studie kunnen overwegen en wachten met de baan die u graag wil. Ook kan het zijn dat u wel werk vindt maar niet op het niveau dat u gewend was.

Het is heel belangrijk dat u goed Engels kunt lezen, schrijven en spreken. De meeste Nieuw Zeelandse werkgevers nemen liever emigranten aan die redelijk goed Engels spreken en als dat niet zo is kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om een baan te vinden.

Uw diploma's in Nieuw Zeeland

Hoe meer ervaring en diploma's u hebt, des te beter zijn in de regel uw kansen om werk te vinden.

Als u buitenlandse diploma's hebt, kunnen die worden erkend in Nieuw Zeeland. Het is heel belangrijk dat u eerst nagaat of uw diploma's worden erkend voordat u naar Nieuw Zeeland verhuisd.

Uw diploma's kunnen worden vergeleken met die in Nieuw Zeeland door NZQA, voordat u naar Nieuw Zeeland komt. De NZQA heeft een team van specialisten, Qualifications Evaluation Service, die uw diploma's vergelijken met de huidige Nieuw Zeeland standaard voor diploma's. De NZQA vraagt daar een vergoeding voor. Een vergelijking (assessment) duurt tussen de 8 en 10 weken. Er is een 'fast track' optie.

De NZQA-vergelijking is officieel, maar niet bindend voor werkgevers, beroeps-instanties of scholen, hoewel de meeste werkgevers uw buitenlandse diploma's en studie erkennen wanneer er een gunstig NZQA rapport is.

Daarbij komt dat voor sommige beroepen zoals elektriciens, loodgieters, verpleegkundigen, leerkrachten en artsen, u ook toestemming moet hebben van de desbetreffende beroeps registratie om als zodanig hier te mogen werken. Als uw beroep valt onder een van de categorieen waarvoor een beroepsregistratie nodig is, is het een goed idee om registratie aan te vragen voordat u uw visum aanvraagd. Het kan nodig zijn dat u aanvullende training moet doen of een examen moet afleggen en soms zijn daar wachtlijsten voor.

Zorg ervoor dat u bewijs levert van de diploma's; breng de originelen mee naar Nieuw Zeeland als u daar het NZQA assessment wil aanvragen.
Zorg voor het origineel van:

 • elke graad, diploma of certificaat dat u hebt gekregen
 • officiele afschriften, waarop een lijst van alle studie vakken plus cijferlijsten
 • bewijs van stage
 • bewijs van praktiseren, vergunning of registratie details
 • bewijs van aan uw opleiding gerelateerde werkervaring
 • vertalingen van alle niet-Engelse documenten, vertaald door een officieel erkend vertaal bureau of beedigde vertaler
 • bewijs van elke naamsverandering, zoals een trouwboekje of een eenzijdige akte van naamsverandering.

Het is mogelijk dat er gevraagd word om een beschrijving van elke cursus/studie en een cijferlijst voor elk diploma.

Meer informatie kunt u vinden op de website van NZQA

De Nieuw Zeelandse arbeidsmarkt

U hebt in Nieuw Zeeland recht op minstens het minimum loon. Het minimum loon is bij de wet vastgelegd en elk loon of salaris, vermeld in je arbeidscontract kan niet minder zijn dan dat, wat voor werk je dan ook doet. Immigration New Zealand zal eisen dat het salaris in overeenstemming moet zijn met de functie en het opleidingsniveau.

Belangrijke/grote bedrijven vindt u door heel Nieuw Zeeland hoewel sommige streken beter geschikt zijn voor specifieke bedrijven, zoals landbouw of wijnbouw. Andere streken hebben zich ontwikkeld als succesvol centra van een bepaalde bedrijfstak, zoals Canterbury dat is voor de elektronische industrie.

Een baan vinden in Nieuw Zeeland

Als u een baan zoekt via een uitzendbureau hoeft u daar niet voor te betalen, de werkgever betaald het bureau als hij/zij een candidaat heeft gevonden. Helaas helpen NZ recruitment agencies niet of zelden wanneer het gaat om iemand die nog geen geldig visum heeft.
Persoonlijke contacten zijn vaak de beste weg om een baan te vinden als u in Nieuw Zeeland bent dus mobiliseer uw vrienden, familie, buren en kennissen voor informatie over werk mogelijkheden of maak goed gebruik van de diensten van professionele job searchers, zoals New Zealand Job Search.

Zeker in het huidige economische klimaat is een job search enorm tijdrovend en zou u gemiddeld moeten rekenen op het versturen van honderden CV's.

Curriculum Vitae (CV) en cover letter/resume

Wij kunnen u helpen met een CV dat geschikt is voor Nieuw Zeeland, kijk op DEZE PAGINA

In de meeste advertenties word gevraagd om een schriftelijke sollicitatie; u heeft een recent CV nodig om op te sturen, vergezeld van een cover letter van 1 pagina waarin de gegevens over hoe u bereikbaar bent en al uw kwaliteiten waarom u de juiste persoon bent voor deze baan.

Uw CV en resume zijn belangrijke documenten en behoren in goed Engels vertaald te zijn. Hiermee verkoop u als het ware uzelf - uw kennis, uw ervaring uw interesses en hobbies en uw arbeidsgeschiedenis.
Uw CV hoort details te bevatten die relevant zijn voor de baan waarvoor u solliciteerd, zoals:

 • uw vaardigheden
 • een lijst van uw arbeidsverleden
 • bijzonderheden over uw opleiding en training
 • uw contact gegevens

Een "functioneel" CV verbindt uw vaardigheden met de baan waarvoor u solliciteert, het heeft:

 • een duidelijk doel voor die speciale baan
 • uw vaardigheden voor die speciale baan
 • een korte lijst van uw arbeidsverleden
 • bijzonderheden over uw opleiding en training

Een "chronologisch" CV is een verslag van al uw banen en opleidingen in de volgorde waarin die zijn geweest. U kunt het voor veel sollicitaties gebruiken en het is het in NZ meest gebruikte CV.

Ook referenties zijn belangrijk; als u ze hebt, maakt u copieen van referenties (in het Engels) onderdeel van uw CV. Sommige werkgevers zullen vragen om een modelingen referentie. Zorg dus dat de contact gegevens erbij staan en dat de referentie die u opgeeft, Engels spreekt

Hoewel u originele documenten dient mee te brengen naar Nieuw Zeeland voor NZQA, aan werkgevers stuurt u alleen copieen omdat ze niet altijd worden teruggestuurd. Wanneer u vanuit Nederland of Belgie het NZQA assessment aanvraagt, laat u dan alle originelen thuis, en brengt u alleen copien mee, al dan niet gecertificeerd.

Arbeidscontracten en de wet

Dit is een algemene uiteenzetting van arbeidswetten in Nieuw Zeeland. Voor meer informatie, neem contact op met de Employment Relations Service van het Department of Labour die een gratis telefoon nummer hebben voor advies over arbeidscontracten.

Arbeidscontract of overeenkomst

Alle werkgevers en werknemers hebben afspraken met elkaar. Dit is ook het geval als er niets op papier staat of als arbeidsomstandigheden nog niet in detail zijn besproken. Een nieuwe wetgeving zorgt dat alle arbeidsovereenkomsten schriftelijk moeten woren vastgelegd vanaf 2 Oktober 2000.

De term "werknemer" zoals hier gebruikt geldt niet voor zelfstandigen die via contract werk bepaalde diensten verrichten.

Arbeidsovereenkomsten kunnen zowel individueel zijn (voor maar 1 werknemer) of collectief (voor meer dan 1 werknemer). Het is aan de werkgever en de werknemer om uit te maken hoeveel en wat voor soort contracten worden afgesloten.

Sommige zaken moeten in een arbeidscontract zijn opgenomen:

 • effectieve persoonlijke klachten regeling
 • effectieve geschillen regeling
 • vervaldatum van een collectieve arbeidsovereenkomst - voor een individueel contract hoeft geen vervaldatum te worden vastgesteld.

Er zijn een aantal minimum voorwaarden voor werknemers die gelden, ook al zijn deze niet vermeld in een arbeidscontract. zij kunnen nog door de werkgever, nog door de werknemer ongedaan worden gemaakt. Wel is het mogelijk om een overeenkomst te sluiten voor betere condities.
Deze minimum voorwaarden zijn:

 • minimum loon voor volwassenen
 • minimum loon voor jonge werknemers in training
 • een werkgever is verplicht mannen en vrouwen hetzelfde salaris te betalen, wanneer het enige verschil hun geslacht is
 • vier weken betaald verlof jaarlijks na 1 gewerkt jaar
 • 11 wettelijke vrije dagen of feestdagen per jaar, als deze vallen op dagen van de week dat de werknemer normaliter zou werken
 • na 6 maanden werken, vijf dagen speciaal verlof wat gebruikt kan worden als ziekteverlof, huishoudelijk verlof of rouw verlof
 • na 12 maanden werk tot 12 maanden onbetaald ouderverlof
 • verlof voor vrijwilligers van het verdedigingsleger

In het contract kunnen ook dingen staan zoals:

 • taken en verantwoordelijkheden
 • voorwaarde van het contract
 • salaris en de reden van salaris
 • andere betalingen
 • betaaldag
 • methode van betaling
 • betalings overzicht
 • werktijden
 • vakanties en andere vrije dagen
 • training
 • gezondheid en veiligheid
 • vergadering
 • bedrijfsregels, gedragsregels
 • handelsbelemmering
 • beeindiging van het contact - ontslagname - pensioen - ontslagen worden
 • ontslag door afvloeiing
 • Bedrijfsverenigingen of werknemers organistaties/vakbonden

Werknemers hebben het recht om te beslissen of ze tot bedrijfsvereniging zoals een vakbond willen behoren. Een vakbond is een organistatie van werknemers die in de regel in een bepaalde sector werkzaam zijn - als voorbeeld, de Public Service Association en de New Zealand Nurses' Organisation.
De Employment Contracts Act 1991 zegt dat geen werk onthouden kan worden op basis van het wel of niet lid zijn van een vakbond.

Ontslag en afvloeiing

Er moet een goede reden zijn voor ontslag en het ontslag moet eerlijk worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is kan de werknemer een klacht indienen tegen de werkgever

Afvloeiing vindt plaats als:

 • een positie voor een werknemer niet langer nodig is, of
 • als de werkgever niet langer arbeid kan verschaffen om waarachtige zakelijke redenen.

Er is geen algemeen recht op een afvloeiingsregeling maar werknemers, werkgevers en hun representanten zijn ten alle tijden vrij om hierover te onderhandelen. Dit kan gebeuren voor of na dat een afvloeiing plaatsvindt.

Pensioenering

Er is geen vaste pensioengerechtigde leeftijd. Het is bij de wet niet toegestaan om een werknemer weg te pensioneren vanwege zijn/haar leeftijd.
Nieuw Zeeland kent een nationaal pensioen, "national superannuation" wat alle Nieuw Zeelanders het recht geeft op pensioen op de leeftijd van 65 jaar (of eerder als u geboren bent voor 1 April 1936).

Om in Nieuw Zeeland in aanmerking te komen voor Superannuation, moet u 10 jaar aaneengesloten in NZ hebben gewoond vanaf dat u 20 jaar oud was, en voor 5 jaar aaneengesloten vanaf uw 50ste.

Superannuation is, net als de Nederlandse AOW, geen vetpot. Het is aan te raden om zelf voor een aanvullende oudedagsvoorziening te zorgen of mee te doen aan KiwiSaver.

Inkomsten belasting

Het is door de Nieuw Zeelandse regering verplicht gesteld dat u inkomsten belasting betaald. Er zijn geen locale of regionale inkomsten of verkoop belastingen. Alle belastingen worden geind door het Inland Revenue Department(IRD).
De meeste mensen betalen belasting wanneer zij een inkomen verdienen. Werknemers houden belasting in van loon en salaris. Dit staat bekend als PAYE (Pay As You Earn) belasting. Banken en andere financiele organisaties houden Resident Withholding tax in over rente zoals die gegeven wordt.

Zij de geen belasting betalen over hun inkomsten wanneer zij die betaald krijgen zijn verplicht hun belasting te regelen met Inland Revenue aan het eind van het belastingjaar (31 Maart). In de meeste gevallen stuurt Inland Revenue u alles wat u nodig hebt om dit te doen. Als u tot deze categorie behoord moet u misschien voorlopige belasting betalen, in welk geval u in drie termijnen verdeeld over het jaar betaald.

Als u welke inkomsten dan ook hebt, dient u een IRD(belasting) nummer te hebben. u kunt dit aanvragen bij Inland Revenue Department, IRD. U hebt een IRD nummer ook nodig voordat u gaat werken en als u een bankrekening wil openen.

Welke vormen van inkomsten zijn belastbaar?

 • salaris en loon
 • zakelijk inkomen, als u of als zelfstandige werkt of op contract voor anderen werkt
 • de meeste sociale uitkeringen
 • inkomsten uit investeringen
 • inkomsten uit onroerend goed (huur)
 • winst van verkoop bezit - dit geldt in de meeste gevallen niet voor persoonlijke bezittingen
 • inkomsten verdiend in andere landen

Alle inwoners van Nieuw Zeeland die belasting betalen zijn wettelijk verplicht inkomstenbelasting te betalen over hun wereldwijde inkomsten.
Het kan zijn dat u belastingplichtig bent in een ander land. Als beide landen wereldwijde inkomstenbelasting innen zou het kunnen zijn dat u 2x belasting moet betalen. Nieuw Zeeland heeft "double taxation" verdragen met veel andere landed zodat dit niet gebeurd.

Voor meer informatie: Inland Revenue website

Working for Families

Working for Families is een pakket dat ontwikkeld is om het makkelijker te maken om te werken en een gezin te onderhouden
Het betaald extra geld uit aan vele duizenden NZ families. Meer financieel support is beschikbaar voor:

 • bijna alle families met kinderen, met verdiensten onder $70,000 per jaar
 • veel families met kinderen, met verdienstend tot $100,000 per jaar
 • sommige gezinnen met veel kinderen waar de verdiensten hoger zijn.

Deze regeling word uitgevoerd door Work and Income en Inland Revenue.

Working for Families Tax Credits

Working for Families Tax Credits bestaan uit 4 types van betalingen:

 • family tax credit
 • in-work tax credit
 • minimum family tax credit
 • parental tax credit.

U kunt in aanmerking komen voor een van deze vier, of meerderen, afhankelijk van uw omstandigheden.

U kunt de online calculator gebruiken, om ter zien of u in aanmerking komt, calculator, of belt u met Inland Revenue's automatische telefoon service INFOexpress, 0800 257 477.

Goods and Services Tax (GST)

Goods and services tax (GST) (te vergelijken met BTW) bedraagt 15% voor zegmaar alle goederen en diensten, behalve export, financiele diensten en voor sommige andere zaken.
Als u zelfstandig ondernemer bent en uw jaarlijkse omzet is boven een bepaald bedrag, dient u zich te registreren voor GST en dien u GST te heffen over al uw diensten. In dat geval kunt u GST terugvorderen over zakenlijke aankopen en kosten.

Ongevallen Verzekering (ACC)

Ieder bedrijf en elke particulier betalen premie om het Nieuw Zeeland ongevallen compensatie systeem, ACC, te betalen. Dit systeem betaald voor behandeling, revalidatie en verloren inkomsten in geval van een ongeluk.

Uw werkgever zal ACC premie inhouden van uw loon/salaris, gelijk met de PAYE-belasting. Werkt u als zelfstandige, dan betaalt u ACC-premie tegelijk met de belasting die u schuldig bent aan het eind van het belastingjaar.

Gezondheid en veiligheid op de werkplek

De Nieuw Zeelandse wetgeving richt zich erop om nadeel voor werkenden te voorkomen op de werkplek door een uiteenzetting van verantwoordelijkheden met betrekking tot iedereen op de werkplek om zodoende de veiligheid te waarborgen.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor:

 • veiligheid voor hun werknemers op de werkplek
 • identificering van alle gevaren op de werk
 • uitschakeling, isolatie of minimalisatie van blootstelling aan welk gevaar dan ook
 • het hebben van procedures voor het behandelen van noodgevallen op de werkplek

Als werknemer mag u op het werk niets doen wat nadeel of schade kan opleveren voor uzelf en voor anderen.

De "Health and Safety in Employment Act 1992" regelt veiligheid op de werkplaats. Het Occupational Safety and Health Service of the Department of Labour kan meer informatie verstrekken over gezondheid en veiligheid voor werknemers.

lle plaatsen waar gewerkt word in Nieuw Zeeland moeten een "niet-roken" gelegenheid hebben waar dan ook niet gerookt mag worden. Hieronder vallen ruimten die men met anderen deelt zoals liften en receptie ruimten. Sommige bedrijven hebben speciale rook-ruimtes waar je naar toe kan om te roken. Vanaf December 2004 mag op het werk niet meer worden gerookt.
De "Smoke-free Environments Act 1990" verplicht elke werkgever tot een op schrift staande regelgeving wat betreft roken op de werkplek. Deze regelgeving is gericht op het feit dat diegenen die niet roken of niet willen roken op hun werk, beschermd zijn tegen tabaksrook op de werkplek.

Kinderopvang

Als u kinderen hebt die verzorging nodig hebben terwijl u werkt biedt Nieuw Zeeland verscheidene opties zoals kinderdagverblijven, creches, thuis-kinderopvang, familie-dagopvang en kinderjuffen(nannies).

Kinderdagverblijven voor jonge kinderen bieden full-time of per sessie zorg aan(tot 4 uur per dag) en zijn open 8 tot 9 uur per dag, tussen 7.30 en 18.00 uur. Kinderdagverblijven vragen een wekelijkse bijdrage voor dagzorg en een uurtarief voor los/vaste zorg.

Kinderdagverblijven hebben of vergunning voor kinderen onder 2 jaar of voor kinderen ouder dan 2 jaar. Sommige kinderdagverblijven zijn in een kerk or bedrijf gevestigd, sommigen zoals Montessori en Rudolph Steiner zijn gebaseerd op hun eigen filosofie.

Thuis-kinderopvang voorziet in een verzorger/ster voor kleine groepen kinderen in huizen met toezicht in de gemeenschap waar de families wonen die hier behoefte aan hebben. De belangrijkste organisatoren van thuis-kinderopvang zijn Barnardo's en de Hamilton Family Day Care Trust en Dunedin Family Day Care Trust.

Er gelden uurtarieven en de tijden zijn flexibel - opvang kan ook in de avonduren en in de weekends voor ouders die bv. in ploegendiensten werken of onregelmatige roosters draaien.

Voor meer informatie, ga naar New Zealand Childcare Association website